Algemene Voorwaarden  voor Partners van Spiritdeals

Op Spiritdeals wordt elke dag een aanbieding/ deal geplaatst van een Partner van Spiritdeals. De Partner toont middels het aangaan van deze samenwerkingsovereenkomst met Spiritdeals dat zij interesse heeft om door middel van promotie van zijn/haar bedrijf/concept door Spiritdeals, haar website www.spiritdeals.nl en de verkoop van aanbiedingen/deals aan geïntresseerde consumenten om nog meer naamsbekendheid te generen en daaruit voortvloeiend nieuwe klanten.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op ondernemers, dus natuurlijke personen of rechtspersonen, diebij de uitvoering van deze overeenkomst handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

1.Te leveren diensten door Spiritdeals

1.1 Spiritdeals plaatst op www.spiritdeals.nl met de Partner, de na overleg overeengekomen aanbieding/ deal. Namens de Partner verkoopt Spiritdeals als intermediar aanbiedingen/deals aan geïntresseerde consumenten(de Dealkoper) en brengt zo(nieuwe) klanten naar de partner.

1.2 Spiritdeals draagt zorg voor de lay-out en opmaak van de aanbieding/ deal welke weergegeven wordt op www.spiritdeals.nl en verzoekt de Partner hiertoe promotiemateriaal te leveren. In overleg wordt de advertentie samengesteld met de eindverantwoordelijke door Spiritdeals. Alle content(foto en promotie materiaal) welke aangeleverd wordt door de Partner valt buiten de verantwoordelijkheid van Spiritdeals. Spiritdeals behoudt zich te allen tijde het recht voor om wel of niet over te gaan tot gebruik van aangeleverd materiaal.

1.3 Spiritdeals verzoekt Partner als bedoeld in 1.2 van deze voorwaarden het promotiemateriaal zelf aan te leveren indien gewenst.

1.4 Spiritdeals behoudt  zich te allen tijde het recht voor om wel of niet over te gaan tot plaatsing van de overeengekomen samenwerking.

  1. Diensten/rechten van de partner

2.1 De diensten welke Partner aan de Dealkoper dient te leveren zijn omschreven in de samenwerkingsovereenkomst.

2.3 Partner is te allen tijde de enige verantwoordelijke voor het leveren van de in de samenwerkingsovereenkomst overgekomen dienst/product. Zowel Spiritdeals al de Partner komen hierbij overeen dat de Dealkoper nimmer Spiritdeals kan aanspreken met betrekking tot nakoming van de door Partner te leveren diensten en dat de voucher omschreven dienst alleen verplichtingen schept voor de Partner tegenover de Dealkoper. Alle individuele afspraken welke Partner eventueel maakt met de Dealkoper vallen tevens buiten de verantwoordelijkheid van Spiritdeals.

2.4 Mochten er wijzigingen voortdoen welke betrekking hebben op het bedrijf en welke relevant zijn voor het correct afwikkelen van de samenwerkingsovereenkomst dan dient de Partner Spiritdeals hiervan op de hoogte te stellen.

  1. Vergoedingen en wijze van uitbetaling

3.1 Spiritdeals verplicht zich tot de Partner over te gaan tot betaling van de overeengekomen prijs, te vinden onder “Aanbieding Spiritdeals”  op de samenwerkingsovereenkomst  van iedere verkochte aanbieding/deal , welke betrekking heeft op de afgesloten deal verminderd met de netto in de samenwerkingsovereenkomst overeengekomen commissie (exclusief wettelijke BTW) van de prijs van de desbetreffende aanbieding/deal.

3.2 Spiritdeals verplicht zich om 70% van het bedrag dat aan Partner toekomt(aanbieding/deal prijs per verkochte aanbieding/deal vermindert met de commissie(excl.BTW) binnen 10 werkdagen na afloop van de dag waarop de desbetreffende aanbieding/deal van de Partner heeft plaatsgevonden. Het restant wordt 10 werkdagen nadat de actieperiode  verlopen is uitbetaald.

4.Looptijd en opzegging

4.1 De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De tijdsduur is aangegeven in de samenwerkingsovereenkomst. De duur in maanden of weken, is de periode waarin de consument de reservering/boeking voor de overeengekomen aanbieding/deal dient te maken. Het volbrengen van de dienst(aanbieding/deal) kan dus buiten deze periode liggen, zolang de reservering, boeking maar binnen deze termijn is geschied. Na deze datum vervalt de promotionele waarde van de aanbieding/deal en is deze enkel nog het aankoopbedrag waard tot 1 jaar na aankoop.

4.2 Een (tussentijdse) beëindiging laat de geldigheid van de reeds uitgegeven aanbieding/deal en de hiervoor overeengekomen vergoeding onaangetast.

  1. AVG

5.1 Spiritdeals verstrekt aan de Partner persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt om een reservering c.q. de geldigheid van een aanbieding/deal te kunnen controleren. De Partner is gehouden de persoonsgegevens direct na controle van de reservering/boeking te verwijderen. Het is Partner verboden de persoonsgegevens aan te wenden voor andere doeleinden dan opgenomen in deze bepaling.

  1. Afwijkende Algemene Voorwaarden

6.1 Algemene Voorwaarden van de Partner die in geheel of gedeeltelijk afwijken van deze Algemene Voorwaarden, worden door Spiritdeals uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Spiritdeals hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

  1. Rechtskeuze en bevoegde rechter

7.1 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CSIG).

7.2 Alle geschillen tussen partijen- voor zover de Partner handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf- worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.