Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Spiritdeals. Op het moment van registratie op de website, aanvaard je de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden.
 2. Van de inhoud van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 2. Definities / werkingssfeer

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Spiritdeals: de Eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid: “Spiritdeals ”, gevestigd te (1628 XS) Hoorn op het Matissehof 95; b. Website: de website van Spiritdeals (www.spiritdeals.nl); c. Overeenkomst: de overeenkomst met Spiritdeals inzake de aankoop van Deals op de website; d. Deals: de door Spiritdeals, namens Partner, digitaal aangeboden aanbieding/ tegoedbon met daarop vermeld de naam en locatie van Partner, de prijs, en de geldigheid ; e. Partner: de natuurlijk of rechtspersoon die de op de Deal vermelde dienst zal verlenen of product zal leveren; f. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Partner.
 2. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast(en) de rechtsgeldigheid van de overige niet-nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden, niet aan.
 3. Spiritdeals behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving van die wijziging aan consument. Indien je het niet eens bent met de voorgestelde wijziging, dan kun je dit binnen voornoemde termijn van 14 dagen mededelen aan ons en heb je het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 4. Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW, tenzij letterlijk anders wordt aangegeven.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

Op het moment van het aanvaarden van het aanbod van Spiritdeals komt de overeenkomst met Spiritdeals tot stand.

Artikel 4. Registratie

 1. Je bent gehouden je gegevens die voor de registratie gevraagd worden, naar waarheid in te vullen.
 2. Na registratie ontvang je per e-mail van Spiritdeals je inloggegevens en kun je met deze inloggegevens Deals bekijken en kopen.
 3. Het gebruik en eventueel misbruik van je inloggegevens, komt voor je eigen rekening en risico. Spiritdeals mag ervan uitgaan dat handelingen op de Website verricht na registratie en invoering van de inloggegevens, worden verricht door jou.
 4. Door registratie ga je er mee akkoord dat je (persoon/adres)gegevens door Spiritdeals worden opgeslagen en door Spiritdeals mogen worden gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen en nieuws van Spiritdeals. Je kunt je hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@spiritdeals.nl. Of afmelden aanvinken via de website.

Artikel 5. Aanbiedingen Partners

1.Spiritdeals plaatst op de website aanbiedingen/tegoedbonnen van partners, welke aanbiedingen/tegoedbonnen je accepteert, door aankoop van een Deal.

 1. Elke aanbieding/tegoedbon namens partner door Spiritdeals op de website in welke vorm dan ook gedaan, is steeds in elk opzicht vrijblijvend en in looptijd beperkt, tenzij in de aanbieding voorwaarden en/of termijnen voor aanvaarding zijn genoemd.
 2. Er komt een overeenkomst tot stand met een Partner op het moment dat de Consument een Deal koopt en het verschuldigde bedrag door Consument is voldaan aan Spiritdeals. Indien het bedrag niet kan worden afgeschreven van je bankrekening/ creditcard, dan komt er geen overeenkomst met Partner tot stand en ontvang je geen Deal. Na totstandkoming van de overeenkomst met Partner, ontvang je de Deal.
 3. Spiritdeals is nooit partij in de overeenkomst met Partner. Spiritdeals is dus nooit gehouden en kan niet worden verplicht de door partner aangeboden producten of diensten te leveren. De samenstelling van de Deal kan te allen tijde gewijzigd worden en type- of spelfouten zijn voorbehouden.

 Artikel 6. Ontbinding overeenkomst Partner

1.Je kunt binnen 14 kalenderdagen de overeenkomst met Partner schriftelijk ontbinden, zonder opgaaf van redenen.

 1. De in lid 1 genoemde termijn vangt aan op de dag dat de Deal door Consument is ontvangen. 3. In geval van een ontbinding op grond van lid 1 van dit artikel zal het reeds door Consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen worden teruggestort op een door jou aangegeven rekeningnummer.

Artikel 7. Deal verzilveren / Recensies

De Deal kan bij de op de Deal vermelde partner verzilverd worden onder de op de Deal vermelde voorwaarden.

 1. Minimaal 24 uur voor de verzilvering van de Deal dien je, indien de Deal het verlenen van een dienst betreft en niet anders vermeld is, een reservering te maken bij de Partner onder vermelding van “Spiritdeals”. Dit zal tevens bij elk aanbod vermeld staan. 3. De Deal dien je bij de Partner op je telefoon te laten zien of uit te printen en in te leveren bij Partner. Indien de Deal niet leesbaar is, de Deal niet overeenkomt met de controlelijst of de Deal niet getoond kan worden, heeft Partner het recht om zijn/haar dienst en/of goed niet te verlenen of onder zich te houden. De uiteindelijke beoordeling over de geldigheid ligt bij Spiritdeals.
 2. De Deal moet worden verzilverd binnen de op de Deal vermelde termijn.
 3. Tenzij anders op de Deal is aangegeven, kan de Deal niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen, kan de Deal slechts één keer worden gebruikt, moet het tegoed in één keer worden gebruikt en worden geen bedragen op de Deal gerestitueerd.
 4. De Deal geeft je geen recht om de levering/verlening van goederen/diensten door Partner op een bepaald tijdstip te eisen.
 5. Als Consument heb je de mogelijkheid op de website een recensie te schrijven naar aanleiding van het verzilveren van de Deal.
 6. Alle reviews komen binnen bij onze klantenservice en worden opgepakt met het desbetreffende bedrijf. Hierdoor kunnen wij onze kwaliteit waarborgen en heeft jouw review een groot effect. Spiritdeals heeft het recht slechts een selectie van de door consumenten gemaakte recensies te plaatsen op de website. Tevens heeft Spiritdeals het recht om bij het selecteren van de recensies rekening te houden met algemene fatsoensnormen, hetgeen uitsluitend ter beoordeling is van Spiritdeals. Aan deze recensies kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1.Je dient de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan Spiritdeals en/of partner te respecteren.

 1. Het is niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Spiritdeals delen van de website over te nemen c.q. te kopiëren of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere dan privédoeleinden.
 2. Je vrijwaart Spiritdeals van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuken op rechten van derden die door de klant zijn gepleegd met gebruikmaking van het openbare gedeelte van de website, of uit schending van deze voorwaarden.
 3. Het is niet toegestaan de (auteursrechtelijk beschermde broncode van de) website te verveelvoudigen of openbaar te maken of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur van de website te verwijderen of te wijzigen.
 4. Indien Spiritdeals door middel van technische bescherming de programmatuur van de website heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.
 5. Spiritdeals behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de website ten alle tijden te wijzigen, te beperken of stop te zetten.

Artikel 9. Einde Overeenkomst

1.Je kunt de overeenkomst om gebruik te maken van de diensten van Spiritdeals te allen tijde per direct opzeggen zonder opgaaf van reden door een brief of email te sturen aan Spiritdeals.

 1. Na beëindiging van de overeenkomst, worden je registratie- en inloggegevens door Spiritdeals gewist c.q. geblokkeerd.
 2. Ook Spiritdeals kan de overeenkomst met jou per direct schriftelijk beëindigen, indien je vanaf de website materiaal plaatst of verzendt dat als bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen of profaan kan worden aangemerkt, dan wel anderszins in het maatschappelijke verkeer als onaanvaardbaar wordt aangemerkt.

Artikel 10. Overmacht

1.Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 1. Mocht de Deal niet kunnen worden verzilverd bij Partner, door een omstandigheid die geheel buiten de macht van Spiritdeals gelegen is (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend het staken van de bedrijfsactiviteiten van Partner door een faillissement, surseance van betaling, toepasselijkheid van een schuldsaneringsregeling of intrekken van een vergunning), en heeft Spiritdeals het door jou betaalde bedrag reeds doorbetaald aan partner, dan kun je bij Spiritdeals geen aanspraak maken op terugbetaling van het door jou aan Spiritdeals betaalde bedrag.
 2. Zodra het voor Spiritdeals blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmachtsituatie of zodra de overmachtsituatie langer dan zes weken aanhoudt of zal aanhouden, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Klachtenregeling

1.Indien je een klacht hebt over de diensten of over de Deals die worden geleverd door Spiritdeals, dan dien je deze klacht in te dienen middels een brief gericht aan: Spiritdeals, Matissehof 95, 1628 XS Hoorn of per e-mail aan Spiritdeals: info@spiritdeals.nl

 1. Je ontvangt geen schriftelijke ontvangstbevestiging van je klacht.
 2. Spiritdeals zal binnen 14 dagen reageren op je klacht.
 3. Klachten over de gekochte diensten of producten van Partner dienen direct gemeld te worden aan Partner, nu Spiritdeals geen partij is in deze overeenkomst.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze

1.Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Geschillen tussen klant en Spiritdeals zullen in eerste instantie getracht te worden opgelost door onderling overleg, echter wanneer dit niet tot een oplossing leidt, zullen geschillen worden voorgelegd aan de Rechter.